ข้อมูล eBook

ชื่อ: กฎหมายพาณิชย์

ผู้แต่ง: พล.ต.ต.สุพจน์ ณ บางช้าง

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

แบบทดสอบเล่มนี้คลอบคลุมหัวข้อการเรียนรู้ทุกเรื่อง สอดคล้องตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)