ข้อมูล eBook

  • [title]

ชื่อ: กฎหมายพาณิชย์

ผู้แต่ง: พล.ต.ต.สุพจน์ ณ บางช้าง

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

แบบทดสอบเล่มนี้คลอบคลุมหัวข้อการเรียนรู้ทุกเรื่อง สอดคล้องตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2017-07-18 13:23
2017-07-18 13:23