ข้อมูล eBook

ชื่อ: ขีดเส้นเล่นจำนวน

ผู้แต่ง: กองบรรณาธิการ

สำนักพิมพ์: พาส เอดูเคชั่น

หมวดหลัก: หนังสือเด็ก-นิทาน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"หนังสือภาพส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ด้านต่างๆ ให้สมบูรณ์ ส่งเสริม
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์จากสิ่งของรอบตัว สอนให้เด็กรู้จักจำนวนนับ
เส้น เรขาคณิต สี รูปร่าง ความเหมือนความต่าง และทักษะทางภาษา
พร้อมเรียนรู้คำศัพท์น่ารู้"