ข้อมูล eBook

ชื่อ: ประเพณีไทยอีสาน

หมวดหลัก: วรรณกรรมไทย

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ประเพณีไทยอีสานมีทุกเดือนของแต่ละปี จึงเรียกว่า "ฝอีตสิบสอง" ซึ่งแปลว่าจารีตประเพณี 12 เดือน อีกอย่างหนึ่งเรียกว่า ครองสิบสี่

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-01-11 01:16