ข้อมูล eBook

ชื่อ: Verbs&Tenses อังกฤษสะดวกรู้ ฉบับ กริยา 3 ช่อง

ผู้แต่ง: กมลวรรณ ต่างใจ, William Joseph Klinkenberg

สำนักพิมพ์: TBooksmith

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ความตั้งใจในการทำหนังสือเลมนี้เพื่อใหทุกทานที่สนใจศึกษา กริยา และTense ภาษาอังกฤษ ไดใชเปนคูมืออางอิง โดยแบงเปนสองสวนหลัก คือ
สวนที่ 1 การทำความเขาใจ Tense ทั้ง 12
สวนที่ 2 การกระจายกริยา (Conjugation) ใน Tense ตางๆ เพื่อใหผูเรียนไดเห็นภาพอยางชัดเจน วากริยาตัวเดียวกันใน Tense ตางๆ นั้นกระจายไดหรือเขียนไดเปนแบบไหนอยางไรบาง
ภาษาไทย ฉันไปโรงเรียนเมื่อวานนี้
ภาษาอังกฤษ I went to school yesterday.
(go)
ภาษาไทย ฉันจะไปโรงเรียนพรุงนี้
ภาษาอังกฤษ I will go to school tomorrow.

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-01-19 01:10