ข้อมูล eBook

ชื่อ: กฏแห่งกาม

ผู้แต่ง: พระธรรมวิสุทธิกวี

สำนักพิมพ์: กรีนปัญญาญาณ

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้ในการชี้โทษของกามซึ่งพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้อย่างละเอียดและกว้างขวางอันปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก ซึ่งผู้เขียนได้รวบรวมมาพรรณนาไว้ถึง 13 ตอน ซึ่งในแต่ละตอนได้ชี้โทษของกามทั้งสิ้น ทำให้เห็นคำสอนของพระพุทธเจ้าในด้านนี้อย่างละเอียดและลึกซึ้งยิ่งขึ้น
พระพุทธองค์ได้ตรัสโทษของกามไว้ทุกแง่ทุกมุมอย่างน่าจับใจ น่าทึ่ง และน่าฟัง ทรงชี้ถึงกองทุกข์มากที่เกิดจากกามหรือเพราะกามเป็นเหตุไว้ใน "มหาทุกขักขันธสูตร" และทรงเปรียบผู้ติดอยู่ในกามเหมือนลิงติดตังไว้ใน "มักกฏสูตร" พระพุทธพจน์ที่ตรัสความจริงอันแจ่มชัดเช่นนี้นับว่าน่าอ่านและน่ารับรู้เป็นอย่างยิ่ง