ข้อมูล eBook

ชื่อ: การค้าสังคโลก

ผู้แต่ง: ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

สำนักพิมพ์: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์

หมวดหลัก: สังคมศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

สารบัญ : วิเคราะห์หลักฐานจากเรือสินค้าโบราณ 3 ลำ : เพ็ญศักดิ์ จักษุจินดา โฮวิทซ์ | การขุดสำรวจเรือสำเภาสัตหีบ พ.ศ.2520 : นคร อรัณยะนาค | ปัญหาการกำหนดอายุและสัญชาติเรือสำเภาที่อ่าวสัตหีบ : เพ็ญศักดิ์ จักษุจินดา โอวิทซ์ - ประเสริฐ ณ นคร - สืบแสง พรหมบุญ - ชาญวิทย์ เกษตรศิริ | เส้นทางเดินเรือของไทยสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยาตอนต้น : ชาญวิทย์ เกษตรศิริ - ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม - เพ็ญศักดิ์ จักษุจินดา โฮวิทซ์ | ปัญหาการเร่ิมต้นและการสิ้นสุดของการค้าสังคโลก : ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม - สืบแสง พรหมบุญ | ปัญหาและอนาคตของโบราณคดีใต้น้ำในประเทศไทย : ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล - ประเสริฐ ณ นคร - เพ็ญศักดิ์ จักษุจินดา โฮวิทซ์ | ข้อสรุปจากการสัมมนาสังคโลกในเรือโบราณที่ล่มในอ่าวไทย