ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: คิดโครงงานเด็กเล็ก

ผู้แต่ง: เบญญาภา โสภณ

สำนักพิมพ์: เบ็นพับลิชชิ่ง

หมวดหลัก: การศึกษา

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 2

เนื้อหาอีบุ๊ค

นำเสนอแนวคิดหนึ่งในการทำโครงงานสำหรับเด็กเล็ก โดยแสดงกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นคิดโครงงาน การวางแผนการกำหนดระยะเวลา กำหนดชิ้นงานบั้นปลาย ขั้นตอนการดำเนินการ พร้อมตัวอย่างชิ้นงาน และได้เน้นบทบาทของนักเรียนเป็นสำคัญเน้นคุณธรรมจริยธรรม การสร้างความรักสามัคคี และมีจิตสาธารณะ โดยได้นำเสนอในรูปแบบตัวอย่างการคิดโครงงานพร้อมเค้าโครงที่สมบูรณ์